Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

grovly
23:19
4282 1902 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viadivi divi
grovly
23:19
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone viainto-black into-black
grovly
23:19
Reposted frombluuu bluuu viainto-black into-black
grovly
23:19
9379 f13c 390
Reposted fromdatfeel datfeel viatatze tatze
23:18
grovly
23:18
0426 5c60 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viainto-black into-black
grovly
23:02
8520 57da 390
Reposted frommeumego meumego viamarciix marciix
22:59
4102 3c5c 390
Reposted fromdivi divi viainto-black into-black
grovly
22:57
Bez­radność to naj­bar­dziej gorzka lek­cja życia. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamarciix marciix
grovly
22:57
1677 2ad1 390
Reposted frommyrla myrla viajobi jobi
grovly
22:56
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viajobi jobi
grovly
22:55
grovly
22:55
2124 dd19 390
Reposted fromszatatan szatatan viaxer xer
grovly
22:54
1907 1aea 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaSoulPL SoulPL
grovly
22:53
Reposted fromDennkost Dennkost viakokoloko kokoloko
grovly
22:51
1510 e612 390

Naissance des pieuvres
Reposted fromEmisja Emisja viastrzepy strzepy
grovly
22:50
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
Opłaca się być nieuczciwym, ale chyba nie warto.
Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca,
a jeszcze pewniej nie wszystko, co się opłaca, jest w życiu coś warte.
— Wł. Ba.
Reposted fromEmisja Emisja viastrzepy strzepy
grovly
22:50
7224 584e 390
(::
Reposted fromgreenloud greenloud viastrzepy strzepy
grovly
22:50
8873 4a00 390
Reposted fromgrobson grobson viastrzepy strzepy
grovly
22:50
8872 7a1b 390
Reposted fromgrobson grobson viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl