Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

grovly
20:49


Akira Bean
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
grovly
20:49


Hello Suckhead
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
grovly
20:49
9859 b004 390
Reposted fromGalGadot GalGadot
grovly
20:48
9932 e641 390
Reposted fromGalGadot GalGadot
grovly
20:48
9982 5a55 390
Reposted fromwentyl wentyl
grovly
20:48
9990 e174 390
Reposted fromwentyl wentyl
grovly
20:48
0344 beb9 390
Tadeusz Różewicz
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
grovly
20:47
0992 d47b 390
Reposted fromliona liona
grovly
20:47
grovly
20:47
grovly
20:47
grovly
20:46
1331 2e39
Reposted frominkube inkube
grovly
20:46
1394 0dd7 390
Reposted fromwyczes wyczes
grovly
20:46
2174 a3c5 390
Reposted fromjazziee jazziee
grovly
20:42
2779 3f01 390
Reposted fromxanth xanth
grovly
20:39
3489 acd9 390
Reposted fromgubert gubert
grovly
20:38
Reposted fromDennkost Dennkost
grovly
20:38
4386 0c10 390
Reposted fromteijakool teijakool
grovly
20:37
paradoksalnie, wbrew temu, co wszyscy mówili - czuję się przy Tobie niesamowicie bezpiecznie. 
— xxx
grovly
20:37
 A co jeśli zostanę z Tobą, ułożymy sobie życie, i pewnego dnia Ona przyjdzie w odwiedziny, jak zwykle w związku ale sama, i zobaczę jak siedzicie obok siebie, jak się do Ciebie śmieje i jak patrzy Ci prosto w oczy i już nie będę chciała tego życia?
— nie umiem od Ciebie odejść
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl