Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2018

grovly
13:53
1741 a7ab 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
grovly
13:53
grovly
13:53
1738 ed45 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
grovly
13:53
1735 1896 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:53
4425 a27a 390
Reposted frombiishujin biishujin viajointskurwysyn jointskurwysyn
grovly
13:53
0345 0467 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
grovly
13:53
Reposted fromjedyny jedyny viajointskurwysyn jointskurwysyn
13:52
grovly
13:52
7241 d9d1 390
grovly
13:52
7244 ef40 390
grovly
13:52
8248 77e4 390
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viaPoranny Poranny
grovly
13:51

No trudno, jest stuknięta. To nic. Chyba się w niej zakochałem.

— Świat nocy
Reposted fromresort resort viaPoranny Poranny
grovly
13:51
6455 8f07 390
Reposted fromseaweed seaweed viaPoranny Poranny
grovly
13:51

Trochę to dziwne, nie uważasz?
Że bliscy stają się dla siebie dalecy i trwają w tym tak dla zasady, bo przecież obojgu to doskwiera. Trochę to dziwne, że ludzie potrafią zamknąć usta mając sobie nadal wiele do powiedzenia... To bardzo dziwne znać kogoś dobrze i udawać, że się go nie zna wcale... Tylko dlatego, że nadal coś dla nas znaczy wbrew logice...

— Porypana panna M.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaPoranny Poranny
grovly
13:51
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
grovly
13:50
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
grovly
13:50
0589 9b5b 390
Reposted fromseaweed seaweed viaPoranny Poranny
13:50
grovly
13:50
2663 abaf 390
grovly
13:50
1963 8961 390
Reposted frommangoe mangoe viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl